วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้รับจากเรียน.......... ถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่ได้นั้นมีค่ามากมาย เพราะสิ่งที่ได้รับนั้นประเมินค่าเป็นเงินทองไม่ได้ แต่เป็นประสบการณ์ที่หลากหลาย เหมาะกับยุคปัจจุบันทันสมัยที่กำลังเข้าสู่ยุคแห่งโลกติจิตอล ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการทำงานในภายภาคหน้าที่ต้องพึ่งพาเพื่อนจอสี่เหลี่ยมอันทันสมัยนี้ ดังนั้นจึงอยากฝากทุกๆ คน ถ้ามีโอกาสเรียนหรืออบรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้รีบคว้าสิ่งดีๆ เหล่านี้ไว้เถอะค่ะ และที่สำคัญคืออาจารย์ผู้สอน ต้องกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่มอบวิชาความรู้นี้ให้ อย่างเต็มความสามารถและอย่ายงเต็มใจ............

การเรียน Photoshop

เริ่มต้นด้วยความงง เพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่า Photoshop คืออะไร ใช้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร แต่เมื่อได้มาสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์เหล่านี้จึงรู้ว่า ว้าว ! น่าประหลาดจริงๆPhotoshop

Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe เป็นโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพหัวใจของ Photoshop คือการทำงานเป็น LayerLayer คือ ชั้นของรูปภาพ วัตถุ จะไม่เกี่ยวข้องกันการตั้งค่าหน้ากระดาษ มีวิธีการดังนี้

ไปที่ เมนู File > New จะกำหนดค่าต่างๆคือWidth : กำหนดความกว้างHeight :กำหนดความสูง(ควรเปลี่ยนหน่วยวัดด้านหลังก่อนกำหนดตัวเลข เช่น inches, pixels, cm ,mm )Resolotion : กำหนดเป็น 300Mode : กำหนดโหมดสี ควรกำหนดเป็น RGB ก่อน เป็นสีของแสง สีที่ใช้ในโรงพิมพ์ Picment คือ เม็ดสี ฝุ่นสี ก็คือโหมด CMYK
C = Cyan สีฟ้า
M= Mageta สีม่วงแดง
Y=Yellow สีเหลือง
K=Black สีดำ
Content กำหนด BackgroundWhite พื้นจะเป็นสีขาวTransparent พื้นจะเป็นสีใส หรือ โปร่งแสงการเปิดภาพที่เราต้องการ มีวิธีการดังนี้ ไปที่เมนู File > Open เลือก ไฟล์ต่างๆที่ต้องการภาพ หากต้องการมองภาพให้ทำให้เป็น thumbnailsแล้วดับเบิลคลิกที่ภาพจะได้ภาพที่ต้องการการตัดภาพ การตัดภาพในโปรแกรม Photoshop สามารถใช้เครื่องมือได้หลายชนิด เช่นไปที่ Elliptical Marquee tool แล้วลากที่ภาพ จะขึ้นเป็นเส้นselection ถ้าต้องการยกเลิกมี 3 วิธี
1. คลิกที่ภาพ
2. Ctrl + D
3. ไปที่เมนู Select > Deselect เมื่อลากที่ภาพแล้วใช้ Arrow Key เลื่อน

การสร้างสื่อการเรียนการสอน

****1. สื่อการสอน**** สื่อการสอน

*****หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนำส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้

ประเภทของสื่อการสอน

*****สื่อการสอน เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน หากองค์ประกอบของสื่อการสอนขาดไปไม่มีช่องทางใดเลยจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ วัสดุ ได้แก่ สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง เช่น รูปภาพ แผนภูมิ อุปกรณ์ ได้แก่ บรรดาเครื่องมือ อุปกรณ์สำเร็จรูป ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปกรณ์นั้นๆเอง การจัดกิจกรรมต่างเกณฑ์การศึกษาสื่อเป็นแหล่งรวมของความรู้ ความรู้มี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้สอน 2. แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน 3. แหล่งความรู้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง 4. แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php?module=study&chapter=5&sub1=2&sub2=1=5&sub1=2&sub2=1

การออกแบบสื่อ

*****องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนคือสิ่งที่ครูมักนำไปประกอบการเรียนการสอนนั่นก็คือ สื่อการสอนนั่นเอง สื่อการสอนนับว่ามีประโยชน์มากเพราะสื่อการสอนเปรียบเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาและได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าที่ครูผู้สอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหา โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย

หลักในการใช้สื่อ

*****ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละครั้งครูควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสื่อการสอนแต่ละชนิด ดังนี้
1. ความเหมาะสม สื่อที่จะใช้นั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอน
2. ความถูกต้อง สื่อที่จะใช้ช่วยให้นักเรียนได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง
3. ความเข้าใจ สื่อที่จะใช้นั้นควรช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและให้ข้อมูลที่ถุกต้องแก่นักเรียน
4. ประสบการณ์ที่ได้รับ สื่อที่ใช้นั้นช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
5. เหมาะสมกับวัย ระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในสื่อชนิดนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน
6. เที่ยงตรงในเนื้อหา สื่อนั้นช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ถูกต้อง
7. ใช้การได้ดี สื่อที่นำมาใช้ควรทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดี
8. คุ้มค่ากับราคา ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับเวลา เงิน และการจัดเตรียมสื่อนั้น
9. ตรงกับความต้องการ สื่อนั้นช่วยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามที่ครูต้องการ
10. ช่วยเวลาความสนใจ สื่อนั้นช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในช่วงเวลานานพอสมควร
การวัดผลของสื่อและวิธีการ

*****หลังจากที่เราออกแบบสื่อแล้วแล้วนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็ควรมีการวัดผลของสื่อ เป็นการวัดประสิทธิภาพของสื่อ ความคุ้มค่าของสื่อต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วัดเพื่อปรับปรุงสื่อวัดผลถึงระยะเวลาที่ในการนำเสนอสื่อว่าพอเหมาะหรือมากเกินความจำเป็น การวัดผลสื่อนี้เพื่อผลในการใช้ดัดแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต เราสามารถที่จะนำเอาผลการอภิปรายในชั้นเรียน การสัมภาษณ์ และการสังเกตผู้เรียนมาใช้เป็นแนวทางในการวัดผลสื่อได้วัสดุ ได้แก่ สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง เช่น รูปภาพ แผนภูมิ อุปกรณ์ ได้แก่ บรรดาเครื่องมือ อุปกรณ์สำเร็จรูป ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปกรณ์นั้นๆเอง


****2. การออกแบบสื่อวัสดุกราฟิก****

****หลักการออกแบบ****

*****การออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. การจัดองค์ประกอบดี วางตำแหน่งทิศทางของเส้นต่าง ๆ ให้สมดุล มีการให้สี แสง เงาที่ดี มีจุดสนใจโดยเน้นจุดสนใจให้เด่นชัด 2. สื่อความหมายได้ชัดเจน เมื่อผู้ดูดูแล้วจะได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย 3. มีความตัดกันและคมชัด ภาพที่เน้นจุดสนใจจะทำให้ภาพแลดูน่าสนใจ มากกว่าภาพที่ไม่มีการเน้นส่วนสำคัญซึ่งจะทำให้ภาพดูไม่มีมิติ
4. ใช้วัสดุให้เหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

*****ในการออกแบบเพื่อที่จะได้สื่อความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ควรมีการวางแผนหรือวางโครงร่างคร่าว ๆ ก่อน หลักการที่ทำให้การออกแบบสามารถดึงดูด ความสนใจของผู้ดูมีหลักการดังต่อไปนี้
1. ความง่าย ( Simplify ) หมายถึง ง่ายต่อการสื่อความหมายสามารถเข้าใจได้ทัน ง่ายในการอ่าน และง่ายต่อการนำไปใช้ 2. เป็นเอกภาพ ( Unity ) หมายถึง มีความกลมกลืนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง สี หรือช่องว่าง 3. การเน้น ( Emphasis ) หมายถึง ออกแบบให้มีแนวความคิดเดียวหรือจุดสนใจเดียว 4. ความสมดุล ( Balance ) หมายถึง น้ำหนักทางซ้ายและขวา จะเท่า ๆ กัน ซึ่งความสมดุลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
....4.1 ความสมดุลตามแบบ ( Formal balance ) คือลักษณะทั้งสองข้างจะเท่ากัน

....4.2 ความสมดุลไม่ตามแบบ,สมดุลด้วยสายตา ( Informal balance ) คือลักษณะทั้งสองข้างจะไม่เหมือนกัน แต่ความรู้สึกเหมือนสมดุลกัน เช่น ภาพใหญ่สีอ่อน จะสมดุลกับภาพเล็กสีเข้ม

*****ในการออกแบบภาพประกอบการสอน การออกแบบแผ่นใส หรือการจัดองค์ประกอบภาพ สามารถใช้องค์ประกอบทางศิลปะเป็นแนวทางได้ สิ่งที่จะช่วยให้การออกแบบเร้าความสนใจผู้เรียนยิ่งขึ้น คือ

1. เส้น ( Line ) ช่วยนำสายตาผู้ดู
2. รูปร่าง ( Shape ) ช่วยเร้าความสนใจเบื้องต้น 3. พื้นผิว ( Texture ) เพื่อเน้นถึงความแตกต่างและช่วยให้เกิดมิติ
4. สี ( Color ) ช่วยเพิ่มความเหมือนจริง ความแตกต่าง เน้นสิ่งที่ต้องการ ตลอดจนการแสดงออกถึงอารมณ์ของภาพได้เป็นอย่างดี
5. ช่องว่าง ( Space ) เพื่อความเป็นระเบียบ และถ้าเป็นตัวอักษรช่องว่างจะช่วยให้ง่ายต่อการอ่านตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน


สื่อการเรียนการสอน "สีไม้"


ชื่อ Baby's toys
สำหรับช่วงชั้นที่ 2
วิธีการสอน
1. What toys does baby like to play?
A baby likes to play stuffed animal.
2. What toys does boy like to play?
A boy likes to play cray.
3. What toys does boy like to play?
A girl likes to play doll.

เรียนวิธีทำ Blog

...........วันนี้เป็นวันแรกที่เรียนวิธีการทำ Blog รู้สึกว่ายากมาก แต่ก็สนุกมากเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดบวกกับไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหรืออบ ฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเย้ๆๆๆ..........

Blog สวยด้วยมือเรา

วิธีทำ Blog
1. ไปที่หน้า Edit Blog Entry กด เพื่อเปิดการใช้งานโค้ด Html
2. ก๊อบโค้ดที่ให้มาไปวางไว้ และแก้ไขส่วน Url ของรูป ขนาด สีอักษร ตามคำอธิบายด้านล่าง
3.กด อีกทีเพื่อดูรูป ขั้นตอนนี้สามารถคลิกไปที่ขอบรูปแล้วลากเม้า เพื่อย่อขยายขนาดรูปได้อีก
4.พิมพ์ข้อความ ดับเบิ้ลคลิกไปที่ส่วนที่เป็นข้อความ จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเหมือนเวลาพิมพ์ใน power point แล้วพิมพ์เลย
5. พอใจแล้ว Publish Entry

อธิบายโค้ด
WIDTH / HEIGHT ขนาดของภาพ เป็น Pixel
opacity , finishOpacity ระดับความเข้มของสี Background ใส่เลขเยอะ สีจะเข้มมาก
style ใส่ได้ตั้งแต่ 0-3 เป็นรูปแบบ การแสดงผลของภาพ เช่น ให้สีจางแบบเท่ากัน จางลงจากกลางภาพ จากขอบภาพ เป็นต้น
Url ของภาพที่จะเอามาทำ Backgroundborder ขอบของรูปภาพ ถ้าไม่เอาขอบใส่ 0FONT-SIZE ขนาดตัวอักษร เป็น Pixel
COLOR สีตัวอักษร เปลี่ยนได้ ดูโค้ดสีจากลิ้งทางซ้าย
LINE-HEIGHT ความสูงของ บรรทัด เพิ่มลดได้
LETTER-SPACING ระยะห่างระหว่าง ตัวอักษรเพิ่มลดได้ แบบปกติจะเป็น 0

**หมายเหตุ** เนื่องจาก Blog ของแต่ละคน เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ดังนั้นก็ลองจัดขนาดกับตำแหน่งดูเองนะ เอาส่วน border ขึ้นมาโชว์ก่อน ก็ได้จะได้ดูง่ายๆ พอจะ publish ถ้าไม่ต้องการค่อยเอาออก
http://iammew.spaces.live.com/Blog/cns!1p_8MbRe_GJ7KndwTUiWW-xA!420.entry

การบันทึกชิ้นงาน

*****การบันทึกงานการบันทึกชิ้นงาน หลังจากชิ้นงานมีการตกแต่ง หรือปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานชิ้นนั้นจำเป็นต้องถูกบันทึก(Save) เพื่อคงสภาพของรูปแบบนั้นไว้ให้อยู่กับชิ้นงาน หากไม่มีการบันทึกชิ้นงานเมื่อทำการปิดโปรแกรม ชิ้นงานที่ได้จะสูญหายไป ซึ่งการบันทึกงานใน Photoshop นั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของชิ้นงานที่จะใช้งานด้วย เช่น ภาพแบบ JPEG, GIF, PDF, BMP ซึ่งลายละเอียดของรูปแบบภาพจะกล่าวต่อไป
ขั้นตอนการบันทึก
1. ที่ Menu Bar เลือก File จะปรากฏคำสั่งสำหรับการบันทึกชิ้นงาน 3 รูปแบบ คือ- Save- Save as- Save for Web…Save
2. การบันทึกรูปแบบงานแบบมาตรฐานที่สุด ใช้สำหรบงานที่มีการบันทึกไว้แล้วในขั้นแรก
3. ทำการบันทึกการใช้งานซ้ำหลังจากการแก้ไขหรือปรับแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมSave as การบันทึกชิ้นงานใหม่ หรือต้องการบันทึกรูปแบบตกแต่ง แก้ไข ไว้อีกชุดหนึ่ง หรือเพื่อสำรองชิ้นงานไว้เพื่อใช้งานอื่น หรือต้องการบันทึกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบชิ้นงาน ให้เป็นรูปแบบอื่นๆ

การตัดภาพ

*****การตัดภาพด้วย Magic Wand Tool เครื่องมือนี้จะทำการเลือก Selection โดยการเลือกเอาส่วนที่เป็นสีแลลเดียวกันไว้ด้วยกันเครื่องมือ Magic Wand Toolเลือกวัตถุในภาพที่มีสีเดียวกัน ในขอบเขตเดียวกันสามารถทำการเลือกเพิ่มได้ โดยการกด Shift ค้างไว้สามารถตัดภาพ โดยดึงออกโดยใช้เครื่องมือ Move Tool
*****การตัดภาพโดยใช้ Lasso Toolเครื่องมือนี้นำมาใช้สำหรับในการเลือกพื้นที่ของภาพทีเราต้องการจะนำไปใช้ เครื่องมืออันนี้จะอยูาในหมวด Lasso เครื่องมือ Polygonal นี้เป็นเครืองมือที่ 2 การใช้งานคล้ายๆ กับ Lasso นั่นล่ะครับ เอาล่ะเราลองมาใช้กันดูดีกว่า
*****การตัดภาพด้วย Crop Tool· เลือกเครื่องมือ Crop Tool ที่แถบเครื่องมือ· เลือกส่วนของรูปภาพที่ต้องการ ส่วนที่เลือกจะมีเส้นประล้อมรอบ· หากยังไม่ได้ส่วนที่ต้องการสามารถทำการแก้ไขได้ดังนี้· สามารถเลื่อนตำแหน่งของส่วนที่เลือกได้โดยใช่ลูกศร ชี้ที่ส่วนในของเส้นประแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ· ถ้าต้องการให้พื้นที่ที่เลือกเป็นจตุรัส ให้กด Shif ระหว่างที่ทำการเลือก· เมื่อได้ส่วนที่ต้องการแล้ว· ให้กดปุ่ม Enter ก็จะได้ภาพที่ต้องการ ทำการ Save เพื่อนำไปใช้หรือถ้าต้องการยกเลิก ให้ Click ที่ Icon ที่ Option Bar เพื่อยกเลิก

คำว่า "Filter"

*****Filter ในการทำภาพ หรือตกแต่งภาพการทำพื้นลายไม้เบื้องต้น ทำภาพท้องฟ้าง่ายๆ ด้าย Filter Clouds การใช้ Filter Lens Flare เพื่อใส่แสงแฟร์ให้กับภาพการนำ Filter Blur มาใช้ทำภาพชัดขึ้น การทำภาพให้เป็นลายอิ

ภาพตัวอย่างการใช้ Filter

Crosshatch
Glass Mosaic Tiles Poster Edges

Flare Cente