วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

สื่อการเรียนการสอน "สีไม้"


ชื่อ Baby's toys
สำหรับช่วงชั้นที่ 2
วิธีการสอน
1. What toys does baby like to play?
A baby likes to play stuffed animal.
2. What toys does boy like to play?
A boy likes to play cray.
3. What toys does boy like to play?
A girl likes to play doll.

ไม่มีความคิดเห็น: